اخبار

سامانه کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع علوم پزشکی در راستای دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه سلامت از اعضای محترم هیأت علمی و نویسندگان درخواست می کند تا کتاب های تالیفی خود را جهت داوری در این سامانه بارگذاری نمایند.

ادامه مطلب