رئیس و کارکنان اداره انتشارات

تعداد بازدید:۹۲۴

 

دکتر فرهاد پورفرضی : رئیس شورای اداره انتشارات دانشگاه

شماره تلفن: 045-۳334776

 

کارکنان اداره انتشارات

رزیتا محمدی : کارشناس انتشارات دانشگاه و کارشناس مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

شماره تلفن: 045-۳۱۵۵۲۳۰6

 

شیدا فتحی : کارشناس مجله سلامت و مراقبت

شماره تلفن: 33717137- 045

رقیه تفرجی : کارشناس مجله سلامت و بهداشت

شماره تلفن: ۳۳۵۱۳۴۲۸  (داخلی ۲۲۶)

 

پست الکترونیکی: pub@arums.ac.ir

تلفن : 045-۳۱۵۵۲۳۰6

 

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۴۰۱