رئیس و کارکنان اداره انتشارات

team

دکتر فرهاد پورفرضی : رئیس شورای اداره انتشارات دانشگاه

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۷۶

 

کارکنان اداره انتشارات

مریم پارسای : کارشناس انتشارات دانشگاه و کارشناس مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۱۵۵۲۳۰۶

 

شیدا فتحی : کارشناس مجله سلامت و مراقبت

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۷۱۷۱۳۷

 

رقیه تفرجی : کارشناس مجله سلامت و بهداشت

شماره تلفن: ۳۳۵۱۳۴۲۸  (داخلی ۲۲۶)

 

پست الکترونیکی: pub@arums.ac.ir

تلفن : ۰۴۵-۳۱۵۵۲۳۰۶