شورای انتشارات دانشگاه

رئیس شورای اداره کتب و انتشارات دانشگاه

 

دکتر فرهاد پورفرضی ‌‌‌‌

رئیس شورای اداره کتب و انتشارات

 

اعضای شورای تالیف و ترجمه

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

دکتر حبیب اوجاقی

عضو

دکتر هادی پیری

عضو

دکتر حمداله پناهپور

عضو

دکتر نسرین فولادی

عضو

مریم پارسای

کارشناس

 

تلفن تماس کارشناس شورا : ۰۴۵-۳۱۵۵۲۳۰۶